A pioneer in healthcare

FERNET BRANCA

Покрај тоа што е настанат во 1845 година, низ годините Фернет-Бранка успешно го сочува карактерот и уникатноста, карактеристики кои ја освоија Европа и Америка.
Неговата тајна формула, пренесувана од колено на колено во фамилијата Бранка, е гарант кој го заштитува квалитетот и го прави дигестивниот битер ликер “par excellence”. Навистина, 27-те тревки кои се составен дел од овој производ, потекнуваат од 4 континенти. Дел од состојките се цвеќиња, тревки, корења и растенија кои се користат за алкохолни дестилати, екстракти и чаеви кои блендирани во специјалниот микс, даваат соодветен бенефит на производот.