A pioneer in healthcare

Metaxa 5

1888: Spyros Metaxa го создава, можеби, најгладкиот дестилат со килибарна боја.
Од тогаш, уметноста на правење вино, дестилација, зреење и блендирање го прави уникатен овој пијалок. Метакса 5 има цветнен карактер, и нескриени ноти на мускат и бриош.